Styrets beretning

Etter suksessen med arena:klassisk høsten 2017, ønsket styret å arrangere dette bransjetreffet årlig. Det var flere grunner til at man ønsket å legge det til våren, og derfor bestemte styret å droppe arena:klassisk i 2018, og å heller arrangere det hvert år fra våren 2019.

arena:klassisk ble arrangert 9. – 12. mai 2019 over samme lest som i 2017. Det ble igjen et meget vellykket bransjetreff med en marginal økning i antall delegater og musikere som deltok. Styret ser at planlegging, søknadsskriving, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid tar en stor andel av administrasjonens kapasitet spesielt i perioden før arena:klassisk, men også gjennom hele året. Andre tilsvarende festivaler som Folkelarm og by:larm har heltidsansatte prosjektledere, noe Klassisk ikke har midler til.

Allikevel mener styret at arena:klassisk er en så viktig del av Klassisk sin virksomhet og et viktig arrangement for våre medlemmer – og for hele det klassiske musikkmiljøet, at styret ønsker å prioritere gjennomføringen av arena:klassisk.

Landsmøte

En av grunnene til å arrangere arena:klassisk på våren, er at da kan vi arrangere Landsmøtet for Klassisk samtidig. Dette øker deltagelsen både til Landsmøtet og til arena:klassisk. Det ble bestemt på Landsmøtet i 2017 å kun ha Landsmøte hvert annet år, og Landsmøtet i 2019 var første gang dette ble arrangert med ett års opphold.

Landsmøte ble holdt på Sentralen i Oslo lørdag 11. mai. Det var 25 delegater tilstede og det ble tatt opp 10 saker. Det ble gjort en vedtektsendring;

Valgkomiteen fremmer forslag til ny styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Landsstyret fremmer forslag til ny valgkomite.

Dette ble gjort for at ikke valgkomiteen skal kunne «velge seg selv», og føre til for liten utskiftning av styrets sammensetning.

Det ble fremmet en uttalelse fra Landsmøte om «Kulturhusene som verktøy for kulturpolitikken».

Under Landsmøte ble det valgt ny styreleder og nytt styre. Det nye styret består av:
Styreleder; Knut Kirkesæther. Styremedlemmer; Signe Sannem Lind, Trond Okkelmo, Bjørg Verås Larsen og Kari Sandal Pavlich. Varamedlemmer; Mona Kleven, Kaja Bjørntvedt og Katrine Neerland Dodd. Valgkomite; Ivar Sveen, Wiggo Andersen, Per Ståle Knardal og Kjersti Wiik.

Styrets arbeid

Styret i Klassisk hadde i 2019 fem styremøter, hvorav ett var telefonmøte og styret i Klassisk hadde 29 saker oppe til behandling.

Styret arbeider etter hovedmålsetningen til Klassisk som er Levende klassisk musikk til hele landet, og arbeider med å videreutvikle handlings- og strategiplanen, der hovedpunktene er: Gjennom innovasjon, utvikling og sikring av de økonomiske virkemidler for arrangørleddet – styrke og opprettholde aktiviteten og interessen for klassisk musikk.

Hovedmål:

Styret
Styret og administrasjonen i Klassisk på julebord 2019. Fra venstre; Eira Edwards, Signe Sannem Lund, Trond Okkelmo, Bjørg Verås Larsen, Knut Kirkesæther, Kari Pavelich og Anderz Døving. Foto: John-Halvdan Halvorsen

Virksomhetsberetning

Strategi- og handlingsplan for Klassisk er fundamentet administrasjonen i Klassisk arbeider etter. Strategiplanen danner grunnlaget for å utvikle Klassisk i tråd med styret og våre medlemmers ønsker, og å være i kontinuerlig dialog med bevilgende myndigheter (Kulturrådet og Kulturdepartementet) og samarbeidspartnere.

Nye medlemmer

Nye medlemmer i Klassisk i 2019 er: Klassisk i Sørum og Insimul.

Pr. 1.01.2020 teller Klassisk 71 medlemmer fordelt på 33 helårsarrangører, 27 festivaler, 2 operaer, 6 ensembler og har i tillegg 3 støttemedlemmer. Medlemmene våre arrangerte over 1000 konserter for over 300 000 publikummere i 2019, og bruker nærmere 5000 frivillige.

Momskompensasjon

Momskompensasjonen er et meget viktig bidrag Klassisk har for sine medlemmer. Etter mange år med sterk økning, har vi nå nærmet oss full dekning av de som har krav på momskompensajon. Klassisk søkte på vegne av 35 av sine medlemmer, med et søknadsgrunnlag på over 50 millioner kroner, og en søknadssum (før avkortning) på nesten fire millioner kroner.

Noen av våre medlemmer fikk avslag om momskompensasjon fordi de ikke var i frivillighetsregisteret innen tidsfristen. De hadde imidlertid søkt Brønnøysundregisteret før fristen, og det kan ikke være slik at behandlingstiden hos Brønnøysundregisteret blir avgjørende for om man får momskompensasjon. Klassisk er i kontinuerlig dialog med Lotteri- og Stiftelsestilsynet om klarere regelverk og kriterier for søkere slik at det ikke kommer opp tvilstilfeller som må etterbehandles. Vi arbeider for at alle våre medlemmer får sin rettmessige momskompensasjon, og vi gir oss ikke før alle er med.

TONO

Klassisk har i 2019 hatt en rekke møter med TONOs styre og administrasjon. Det er et problem at de klassiske arrangører betaler TONO-vederlag for hele konserter, når bare en liten del av konserten er med rettighetsbelagt musikk. Konsekvensen er at klassiske musikkarrangører og festivaler programmerer bort nyere og samtidsmusikk fordi TONO krever mer vederlag enn det de har krav på.

At festivaler skal betale mer i TONO-vederlag enn helårsarrangører for den samme musikk fremført, er også noe Klassisk ikke kan godta, og som er en forskjellsbehandling innen det frivillige musikklivet. I møtene med TONO, får Klassisk stor forståelse for problemstillingen, men når det kommer til endringer i avtaleverket, skjer det ingenting. Klassisk vil vurdere hvilke skritt som kan tas for å rette opp i skjevhetene, og for å se på med hvilken rettslig hjemmel TONO kan inndrive vederlag de ikke har krav på.

Kulturrom

Musikkutstyrsordningen (MUO) har skiftet navn til Kulturrom, og har åpnet opp for at alle musikksjangre kan søke midler til utbedring av akustiske forhold i konsert- og øvingslokaler, og til musikkinstrumenter. Til nå har Kulturrom mottatt få søknader fra klassiske arrangører, festivaler og musikere, men med kontinuerlig informasjon ut til våre medlemmer, håper vi flere vil benytte seg av muligheten.

Klassisk har deltatt på en lang rekke kulturpolitiske møter, debatter og høringer, og har kommet med innspill til både Kulturmeldingen og til Frivillighetsmeldingen. Klassisk er medlem av flere organisasjoner som Norsk musikkråd, Virke og Norsk Publikumsutvikling, og er i Arrangørforum sammen med Norske konsertarrangører, Norsk jazzforum, FolkOrg, Norsk viseforum, Norsk bluesunion, NyMusikk, Norske Kulturhusnettverk og Norske festivaler. I arrangørforum arbeider vi bl.a. med arrangørstatistikk hvor vi kartlegger musikkaktiviteter i hele landet.

Klassisk flyttet fra Schous Plass på Grünerl.kka til Møllergata 39 i november 2019. Sammen med de andre musikkorganisasjonene i Norsk musikkråd, skal vi inn i nyoppussede lokaler i 7. og 8. etasje. Foreløpig er vi i midlertidige lokaler i 4. etasje (med fri leie frem til de nye lokalene er klare).

På høsten 2019 ansatte Klassisk John-Halvdan Halvorsen som kommunikasjonsansvarlig i en 20 prosent stilling. Sammen med daglig leder Anderz Døving og økonomi/regnskapsansvarlig Eira Edwards, øker administrasjonen i Klassisk sin bemanning og gjør oss bedre i stand til å løse de oppgaver Klassisk skal gjøre.

Årsregnskap


Nyhetsbrev