Stiftet 21.mars 1947 som Musikkens Venners Landsforbund

Sist revidert på landsmøte i 2017.

§1 Navn, formål

Klassisk er en organisasjon for konsertarrangører.

Klassisk skal:

§2 Medlemskap

Konsertarrangører som slutter seg til Klassisk sitt formål og som oppfyller kriteriene 1 og 2 kan innvilges medlemskap

Medlemmer i Klassisk skal:

  1. Være arrangører av offentlige konserter.
  2. Betale en årlig kontingent som fastsettes av Klassisk sitt landsmøte.

Utøvende musikervirksomhet alene gir ikke grunnlag for medlemskap.

Vedtak om tap av medlemskap i henhold til §2 fattes av styret. Ankeinstans for å bli fratatt medlemskapet er landsmøtet.

§3 Landsmøte

3.1.

Landsmøtet holdes hvert annet år (på oddetall) innen utgangen av juni måned.

3.2

Landsmøtet kunngjøres minst 3 måneder før møtet. Innkalling skjer skriftlig med minst 4 ukers varsel. Årsmelding og regnskap sendes medlemmene sammen med innkallingen. 

Øvrige landsmøtedokumenter sendes representantene innen 14 dager før landsmøtet. 

Saker som ønskes behandlet, må være landsstyret i hende 4 uker før møtet.

Forslag til endring av vedtektene må sendes styret senest 2 måneder før landsmøtet.

3.3.

Stemmerett på landsmøtet har:

a) Landsstyrets medlemmer, unntatt behandling av årsregnskap og årsmelding.

b) Medlemmer av Klassisk, med to stemmer per medlem. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt.

3.4

Landsmøtet skal behandle

3.5

Alle vedtak fattes med simpelt flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Endring av vedtektene kan bare foretas på et ordinært årsmøte.

3.6.

Landsmøtet velger leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer, samt valgkomité på tre med ett varamedlem. Ved flere kandidater skal valg på styre være skriftlig. Alle valg gjøres med simpelt flertall.

Leder velges særskilt. Landsstyret velger selv nestleder.

Leder, styremedlemmer og varamedlemmer har to års funksjonstid, og velges på hvert landsmøte.

Hvis et sittende styremedlem velges til leder, foretas suppleringsvalg for dennes gjenstående del av valgperioden.

3.7

Landsmøtet godkjenner styrets valg av revisor, som skal være registrert eller statsautorisert.

§4 Landsstyret

Landsstyret består av leder og fire styremedlemmer samt tre varamedlemmer, og skal være representativt for de ulike medlemsgrupper i organisasjonen.

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer/ varamedlemmer møter.

Landsstyret leder den daglige drift. Det kan nedsettes arbeidsutvalg på tre medlemmer som ledes av leder eller nestleder. Landsstyret står for ansettelser.

§5 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte skal holdes når landsstyret vedtar det eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer som til ordinært landsmøte. 

Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle saker det er innkalt til å behandle.

§6 Oppløsning

Klassisk kan oppløses når minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede på et landsmøte vedtar det. Eventuelle midler skal tilfalle musikkformål og bestemmes av det siste landsmøtet.

Nyhetsbrev