Anderz Døving
Daglig leder i Klassisk, Anderz Døving.

Høringsinnspill fra Klassisk om støtteordninger og Regionale kulturfond.

Klassisk er glade for å få muligheten til å gi innspill om støtteordninger og takknemlig for at Kultur- og likestillingsdepartementet har startet dette viktige arbeidet.
Meninger
Publisert 2. februar 2023

Klassisk er glade for å få muligheten til å gi innspill om støtteordninger og takknemlig for at Kultur- og likestillingsdepartementet har startet dette viktige arbeidet. 

Klassisk mener man bør dele opp støtteordningene i fire nivåer.

Det finnes i dag tre nivåer, men Klassisk mener det mangler det fjerde:

  1. Nivå én er tilskuddsordninger via Kulturdepartementet. Først og fremst er dette driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner og organisasjoner. Tilskuddene er «faste», flerårige og vurderingene av virksomhetens drift er basert på klare kriterier som publikumstall, medlemstall, administrativ og økonomisk drift, osv.
  2. Nivå to er større tilskudd fra Kulturdirektoratet. Ofte driftsstilskudd til større festivaler, arrangører og produsenter, eller prosjekttilskudd med stort nedslagsfelt. Vurderingene her er gjort på kunstfaglig grunnlag.
  3. Nivå tre er prosjekttilskudd via Kulturdirektoratet. Sjeldent flerårig eller driftstilskudd, men mer basert på kunstfaglig vurdering og kvalitet på det enkelte prosjekt. Det finnes også andre tilskudd på dette nivået fra fylke/kommune, Fond for Utøvende Kunstnere og private stiftelser som Sparebankstiftelsen, osv. 
  4. Nivå fire burde være enklere tilskuddsordninger for lavere summer og kort behandlingstid. Gjerne underskudsgaranti. 

Mange konserter og forestillinger blir aldri realisert fordi arrangørene eller produsentene ikke tør å ta sjansen på å gjennomføre arrangementer grunnet usikkert publikumsbesøk (særlig nå post-korona). Dette gjelder spesielt de smalere musikk- og kunstuttrykk. Klassisk mener underskudsgaranti vil hjelpe arrangørene å «ta sjansen» på å gjennomføre konserter/forestillinger, og at det som regel kun vil bli utbetalt deler av en søkt underskudsgaranti.

Regionale kulturfond vil være en ny tilskuddsordning som kunne romme både nivå tre og fire i vår oversikt, og være basert på samarbeidsprosjekter med frivillige og profesjonelle administrert av fylke/kommune.

Prosjekter som får støtte vil være vurdert ut fra både kunstfaglige kriterier og kvalitet, men også på andre kriterier som initiering av kulturaktivitet lokalt, kulturaktivitet for spesielle grupper (barn/unge/gamle) og ikke minst styrking av samarbeid profesjonelle/frivillige. Samarbeid over fylkes- og kommunegrenser er mulig.

Klassisk mener mindre støttebeløp og underskudsgarantier burde være en del av muligheten regionale kulturfond skaper. Arrangører og produsenter er ofte frivillige som driver frem produksjoner og konserter med profesjonelle.  
Regionale kulturfond vil bidra til kunstnerisk utvikling, kompetanseutvikling, profesjonalisering og få kunsten ut til et større og bredere publikum. 

Regionale kulturfond må forvaltes regionalt og være uavhengig av andre finansieringskilder for kulturlivet. Fondene skal være et supplement til eksisterende ordninger. 
Det bør vurderes om man skal tilpasse ordningen til hver enkelt regions behov og særegenheter. Om man i utgangspunktet skal legge opp til ett regionalt kulturfond i hvert fylke, etter modell av regionale forskningsfond, eller bør ha ulike fond, slik som for eksempel de regionale filmfondene er innrettet, bør avgjøres i dialog med fylkeskommunene, nasjonale kulturorganisasjoner og målgruppene som midlene skal nå frem til. 

Saksbehandling av søknader bør gjøres av fylkeskommunene eller delegeres til regionale kulturorganisasjoner med tilstrekkelig oversikt, forankring og legitimitet. Det er viktig at det drives en profesjonell fondsforvaltning, men at ordningen ikke blir mer byråkratisk enn nødvendig. 

Finansiering 
Vi mener at regionale kulturfond representerer en historisk mulighet for å gi lokalt og regionalt kulturliv et betydelig løft. Hurdalsplattformen setter mål om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål, og Klassisk sammen med de andre musikkorganisasjonene i Arrangørforum som var initiativtager til ordningen, foreslår derfor at deler av denne økningen avsettes til å finansiere de regionale kulturfondene. 

Klassisk foreslår at det settes av minimum 50 mill. kr til regionale kulturfond på statsbudsjettet for 2024. Deretter bør det foreligge en økonomisk opptrappingsplan, som legger til grunn en årlig budsjettøkning på minimum 30 mill. kr årlig. Målet bør være et regionalt kulturfond på 150 mill. 

Oslo 25. 01. 2023
For Klassisk, Anderz Døving

Nyhetsbrev