Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Ble arrangementet du hadde planlagt mellom 5. mars og 30. april avlyst eller utsatt på grunn av korona? Nå kan du søke pengestøtte! Sjekk kriteriene og søk her.
Nyheter
Publisert 8. april 2020

14.april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona- avlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Fordi det er kort søknadsfrist, har Lotteri- og stiftelsestilsynet lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.  

Over hele Norge har en rekke arrangementer i frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. De kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.   

Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling.   

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader 14. april. Da vil søknadsskjema og informasjon om hvordan man skal søke ligge på www.lottstift.no.   

Det blir før påske lagt ut veiledninger, så søkerne kan forberede seg best mulig før søknadsskjemaet kommer 14. april. Søkerne kan da gå inn og bruke et hjelpeskjema, for å finne riktig søknadsbeløp.    

Søknadsfristen er 21. april, så vi oppfordrer alle til å bruke tiden godt fram til selve søknadsskjemaet kommer 14. april.   

Hva som kompenseres avhenger av om arrangementet har blitt avlyst, stengt eller utsatt:  

 • Arrangører som  har  avlyst  eller  stengt  sine arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset  vil  få kompensert  netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter  samt eventuelle  merutgifter  som følge av avlysningen  eller stengingen.  
 • Arrangører som har  utsatt  sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset  vil  få kompensert  eventuelle  merutgifter  som følge av utsettelsen.  

Hvem kan  søke om kompensasjon:  

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.  
 • Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var  registrert i  Frivillighetsregisteret  før 5. mars 2020.  Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet, dersom du oppfyller vilkårene i ordningen de forvalter.   
 • Arrangører som er under  konkursbehandling,  kan  ikke  søke om kompensasjon. 

Krav arrangementene som det søkes kompensasjon for må  oppfylle:  

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.  
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.   

Det kan  ikke søkes  om kompensasjon for  blant annet:  

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat  og  drikke.  
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.  
 • Kostnader  laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet ble  avlyst, stengt  eller utsatt.  
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.  
 • Arrangementer som  organisasjonen  ikke selv  skulle  arrangere.  
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden  samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner  for arrangøren.  
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.  

Les mer på: https://lottstift.no/krisepakken-for-korona-avlyste-stengde-og-utsette-arrangement/ 

Nyhetsbrev